ثبت نام بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

اخبار انجمن آترو اسکلروز ایران

اخبار کنگره

آغاز ثبت نام  بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

آغاز ثبت نام بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

دبیر اجرایی بیست و دومین کنگره اعلام کرد : ...

حفظ رشد علمی کشور و آشنایی پزشکان با روش های نوین درمانی قلب و عروق

حفظ رشد علمی کشور و آشنایی پزشکان با روش های نوین درمانی قلب و عروق

حفظ رشد علمی کشور و آشنایی پزشکان با روش های نوین تشخیص ، پیشگیری و درمانی قلب و عروق

پیشبرد و ارتقای دانش قلب و عروق با جدیدترین دستاوردها در حوزه قلب و عروق

پیشبرد و ارتقای دانش قلب و عروق با جدیدترین دستاوردها در حوزه قلب و عروق

دکتر مسعود قاسمی، رییس بیست و دومین کنگره در آستانه برگزاری بیست و دومین کنگره بین المللی تازه‌های قلب و عروق اظهار کرد :

ثبت نام کنگره ، دریافت مقالات

فعالیت ها

ثبت نام در کنگره

ثبت نام در کنگره

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

دریافت مقالات و پایان نامه ها

دریافت مقالات و پایان نامه ها

ارسال مقالات و پایان نامه در بیست و دومین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

گالری تصاویر بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

گزیده ای از تصاویر

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق