بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق - 9 لغایت 12 اسفند ماه 1401

اخبار انجمن آترو اسکلروز ایران

اخبار کنگره

امتیاز بازآموزی بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های  قلب و عروق

امتیاز بازآموزی بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

20 امتياز بازآموزي براي پزشکان قلب و عروق و 15 امتیاز بازآموزی برای پرستاران در بیست و دومین کنگره

اعلام تاریخ جدید برگزاری بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

اعلام تاریخ جدید برگزاری بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

رییس کنگره دکتر مسعود قاسمی ،اعلام کرد:بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ 9 لغایت 12 اسفند ماه 1401 برگزار میشود .

اطلاعیه تاریخ جدید برگزاری بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

اطلاعیه تاریخ جدید برگزاری بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ 9 الی 12 اسفند ماه 1401 برگزار میگردد./ همراه با امتیاز بازآموزی

ثبت نام کنگره ، دریافت مقالات

فعالیت ها

ثبت نام در کنگره

ثبت نام در کنگره

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

دریافت مقالات و پایان نامه ها

دریافت مقالات و پایان نامه ها

ارسال مقالات و پایان نامه در بیست و دومین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

گالری تصاویر بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

گزیده ای از تصاویر

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق