ثبت نام بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

اخبار انجمن آترو اسکلروز ایران

اخبار کنگره

امتیاز بازآموزی بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های  قلب و عروق

امتیاز بازآموزی بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

20 امتياز بازآموزي براي پزشکان قلب و عروق و 15 امتیاز بازآموزی برای پرستاران در بیست و دومین کنگره

اطلاعیه شماره 8

اطلاعیه شماره 8

فضای Meeting Room با امکانات اختصاصی در بیست و دومین کنگره

اطلاعیه شماره 7

اطلاعیه شماره 7

ثبت لحظات ماندگار در ، ایستگاه عکاسی بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

ثبت نام کنگره ، دریافت مقالات

فعالیت ها

ثبت نام در کنگره

ثبت نام در کنگره

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

دریافت مقالات و پایان نامه ها

دریافت مقالات و پایان نامه ها

ارسال مقالات و پایان نامه در بیست و دومین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

گالری تصاویر بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

گزیده ای از تصاویر

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق