بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق به پایان رسید.

اخبار انجمن آترو اسکلروز ایران

اخبار کنگره

اطلاعیه دریافت فایل  Certificate حضور در کنگره

اطلاعیه دریافت فایل Certificate حضور در کنگره

اطلاعیه دریافت فایل Certificate حضور در بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

بیست و  دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق به پایان رسید.

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق به پایان رسید.

پیام قدردانی و سپاس ریاست کنگره ،دبیرعلمی کنگره و دبیر اجرایی کنگره

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم در روزهای برگزاری کنگره جهت دریافت امتیاز بازآموزی

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم در روزهای برگزاری کنگره جهت دریافت امتیاز بازآموزی

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم در روزهای برگزاری کنگره جهت دریافت امتیاز بازآموزی الزامی می باشد .

ثبت نام کنگره ، دریافت مقالات

فعالیت ها

ثبت نام در کنگره

ثبت نام در کنگره

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

دریافت مقالات و پایان نامه ها

دریافت مقالات و پایان نامه ها

ارسال مقالات و پایان نامه در بیست و دومین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

گالری تصاویر بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

گزیده ای از تصاویر

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق